Parkash Divas Sri Satguru Nanak Dev Ji & Sri Satguru Jagjit Singh Ji on 13 NOV 2011


UK EVENT – Parkash Divas Sri Satguru Nanak Dev Ji &  Sri Satguru Jagjit Singh Ji
at Namdhari Sikh Sangat Southall on 13 NOV 2011

1. Introduction: Ajeet Singh [audio:http://kukasikhs.com/kukasikhs/sound/2011/13nov2011mela/intro_ajeet_on2gurus.mp3]
2. Dandot: Ladies jatha Southall  [audio:http://kukasikhs.com/kukasikhs/sound/2011/13nov2011mela/02_13novmela2011_dandot_southalll_ladies.mp3]
3. Shabad: Beant swami: Ladies jatha Southall  [audio:http://kukasikhs.com/kukasikhs/sound/2011/13nov2011mela/03_13novmela2011_beantswami_southalll_ladies.mp3]
4. Geet: Do lal mata bhupinder de  [audio:http://kukasikhs.com/kukasikhs/sound/2011/13nov2011mela/03b_13novmela2011_2lal_matabhupinder_dey.mp3]
5. Kavita: Jaidev Singh  [audio:http://kukasikhs.com/kukasikhs/sound/2011/13nov2011mela/04_13novmela2011_jaidev_kavita.mp3]
6. Shabad: Birmingham childen Jatha  [audio:http://kukasikhs.com/kukasikhs/sound/2011/13nov2011mela/05_13novmela2011_birm_kids.mp3]
7. Shabad: So din safal: Pavan Kaur [audio:http://kukasikhs.com/kukasikhs/sound/2011/13nov2011mela/06_13novmela2011_pavan_sodinsafal.mp3]
8. Geet: Guru Jagjit sanja..: Pavan Kaur [audio:http://kukasikhs.com/kukasikhs/sound/2011/13nov2011mela/07_13novmela2011_pavan_jagjitsanja.mp3]
9. Punjabi Class NSSS [audio:http://kukasikhs.com/kukasikhs/sound/2011/13nov2011mela/08_13novmela2011_punjabiclassnsss.mp3]
10. Kavita 1: Rajinder Singh Bansal [audio:http://kukasikhs.com/kukasikhs/sound/2011/13nov2011mela/09_13novmela2011_rajinder_s_bansal_kavita.mp3]
11. Kavita 2: Rajinder Singh Bansal [audio:http://kukasikhs.com/kukasikhs/sound/2011/13nov2011mela/10_13novmela2011_rajinder_s_bansal_kavita2.mp3]
12. Sangeet: Taus: Avtar Singh & Harnam Singh [audio:http://kukasikhs.com/kukasikhs/sound/2011/13nov2011mela/11_13novmela2011_avtar_taus_rag_jodhpuri.mp3]
13. Sangeet: Sarod: Puneet Kaur [audio:http://kukasikhs.com/kukasikhs/sound/2011/13nov2011mela/12_13novmela2011_puneet_sarod_ragkhamaj.mp3]
14. Talk & geet: Harbhajan K Chana & Jatha [audio:http://kukasikhs.com/kukasikhs/sound/2011/13nov2011mela/13_13novmela2011_harbhajankaur_jatha.mp3]
15. Geet on Guru Nanak Dev ji: Ladies jatha [audio:http://kukasikhs.com/kukasikhs/sound/2011/13nov2011mela/14_13novmela2011_bebenanake_kavita.mp3]
16. Halley de diwan: Sulkhan Singh & jatha [audio:http://kukasikhs.com/kukasikhs/sound/2011/13nov2011mela/15_13novmela2011_diwan_sulkhansingh.mp3]
17. Speech: Daljit Kaur Ryatt  [audio:http://kukasikhs.com/kukasikhs/sound/2011/13nov2011mela/16_13novmela2011_daljitryatt.mp3]
18. PARAM PRATAPI PRATIMAVLI: Harjinder S Khanwal  [audio:http://kukasikhs.com/kukasikhs/sound/2011/13nov2011mela/17_13novmela2011_harjinderkanwal_ppp.mp3]
19. PARAM PRATAPI PRATIMAVLI: Charanjit Kaur [audio:http://kukasikhs.com/kukasikhs/sound/2011/13nov2011mela/18_13novmela2011_charanjitkaur_ppp.mp3]
20. Kavishree: Mohinder Singh, Balvinder Singh & Gursharan Singh [audio:http://kukasikhs.com/kukasikhs/sound/2011/13nov2011mela/19_13novmela2011_kavita_mohinder.mp3]
21. Ardas & Closing  [audio:http://kukasikhs.com/kukasikhs/sound/2011/13nov2011mela/20_13novmela2011_gsc_ardas.mp3]

 

 

 

 

 

Comments are closed.